Qualitat de l’Ambient Interior

Hi ha molts espais interiors amb un ambient poc confortable. No només a nivell tèrmic, sinó a nivell general en relació a la qualitat de l’aire. La salut de les persones i el seu potencial actiu es veu damnificat. És crucial, per tant, prestar atenció als aspectes que fan que es generi un òptim ambient interior que tingui cura la salut de les persones. Per determinar aquesta qualitat de l’ambient interior, s’estudien quatre factors principals i les seves relacions:

  • Humitat: millor entre el 40% y el 60%
  • Temperatura: adequada a l’estació de l’any, tipus d’activitat i materials i sistemes constructius
  • Composició de l’aire: quantitat d’oxigen, diòxid de carboni, pols, COV, COPs, al·lèrgens, bactèries…
  • Ionització: o electrostàtica, és a dir, grau d’electricitat dels ions en suspensió

      

Una baixa humitat relativa per a certa temperatura, en un ambient excessivament sintètic i molt tecnificat pot generar la patologia anomenada Síndrome de l’Edifici Malalt (conjunt de símptomes i patologies de salut en les persones generades per la presència habitual en un edifici). Però no només aquest és un factor de risc. Hi ha altres símptomes que, aparentment, no es veuen, ni se senten, ni es fan olor, ni es toquen, però afecten la salut de les persones. Podem resumir-los en:

Factors biològics: bactèries, fongs, microorganismes…

Factors físics: acústica, il·luminació, electrostàtica, camps electromagnètics, materials i sistemes constructius

Factors químics: substàncies nocives, formaldehid, COV, COP, biocides…

Un altre aspecte important a valorar és la Cronobiologia, que és la ciència que estudia la relació entre la il·luminació artificial i els cicles circadians. Els habitants de ciutats passen gairebé un 90% del temps en espais tancats. El nostre sistema biològic està regulat, entre altres factors, per la radiació solar: en funció de la longitud d’ona de l’espectre solar, sabem si és al matí, al migdia oa la nit. La llum artificial ha d’acompanyar a l’espectre solar perquè no es generin cronodisrupciones, els efectes poden ser: falta de concentració, son durant el dia i insomni nocturn, envelliment prematur, depressió …

Per a això, s’estudia la il·luminació interior prestant especial atenció a la temperatura de color, índex de reproducció del color i monotonia cromàtica. Aquests valors poden augmentar el rendiment, concentració i estat anímic dels treballadors d’una empresa.

Analitzant tots aquests factors i les seves causes podem implementar canvis que ajudin a millorar la qualitat de l’ambient interior i aconsegueixin ambients més saludables que permeten usuaris més desperts, sans i feliços. Coneix com es plasmen tots aquests conceptes als nostres projectes.

Escriu-nos  per saber més sobre la Qualitat de l’Ambient Interior